Permisului de pescuit recreativ/sportiv – procedura de emitere

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/ 10 (1 vote cast)


Anexa nr.1

Procedura de emitere şi eliberare a Permisului de pescuit recreativ/sportiv şi a Autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv

A. Definirea documentelor

Permisul de pescuit recreativ/sportiv

1. Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat, nominal şi netransmisibil, care se eliberează anual.

2. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut in Anexa nr. 1 a Ordinului MADR nr. 15/20.01.2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv.

Autorizaţia de pescuit recreativ/sportiv

1. Autorizaţia de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, cu o valabilitate de 5 ani vizat anual până la data de 01 februarie, care se eliberează de ANPA prin Serviciul de specialitate în urma aprobării de către Comisia de evaluare a cererilor depuse de către Asociaţiile de pescari sportivi înscrise în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor.

2. Autorizaţia de pescuit recreativ sportiv conţine date referitoare la identificarea asociaţiei de pescari sportivi, la perioada de valabilitate, zona de pescuit.

3. Modelul autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut in Anexa nr. 6 a Ordinului MADR nr. 15/20.01.2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv.

B. Etape premergătoare eliberării autorizaţiilor de pescuit recreativ sportiv

1. ANPA, va publica pe adresa URL www.anpa.ro anunţul privind data începerii procedurii de evaluare pe judeţe, primirea solicitărilor şi deschiderii acestora. Anunţul se va afişa şi la sediile filialelor teritoriale ANPA.

2. Anunţul va fi publicat cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data stabilită pentru întrunirea comisiei de evaluare şi va cuprinde:

a. Data şi ora până la care se pot depune cererile, însoţite de documentele prevăzute în Anexele nr. 4 şi nr. 5 din Ordinul nr. 15/20.01.2011 (în plic închis);

b. Zonele de pescuit recreativ/sportiv pe judeţe.

3. Cererile de solicitare ale asociaţiilor de pescari sportivi pentru eliberarea unor autorizaţii de pescuit sportiv pentru zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale, însoţite de documentaţiile aferente se depun la filialele teritoriale ANPA şi vor fi înregistrate în registrul de corespondenţă menţionându-se data şi ora la care au fost depuse.

4. In cerere se solicită atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv pentru o singură zonă din Lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv în vederea emiterii şi eliberării autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv aprobată prin Decizia ANPA nr.117/28.01.2011.

5. Cererea va fi însoţită de documentele de calificare şi evaluare pentru obţinerea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv pentru una sau mai multe zone conform în Anexelor nr. 4 şi nr. 5 din Ordinul nr. 15/20.01.2011.

6. Documentele numerotate, cu menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare filă, semnate şi ştampilate se vor depune în plic închis, care este însoţit de cererea de solicitare. In cazul in care 2 (două) sau mai multe asociaţii de pescari sportivi solicită eliberarea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv, acestea vor depune, in copie legalizată, contractul/convenţia notarial(ă) de asociere in care este menţionată asociaţia de pescari sportivi desemnată ca titular al autorizaţiei pentru zona solicitată.

7. Cererile depuse după data şi ora menţionată în anunţ, nu vor fi luate în considerare de către comisia de evaluare.

8. ANPA stabileşte prin decizia preşedintelui Comisia de evaluare pentru fiecare filială teritorială.

9. La data stabilită prin anunţ, se convoacă şedinţa comisiei de evaluare care va analiza cererile de solicitare ale asociaţiilor de pescari sportivi pentru emiterea şi eliberarea autorizaţiilor de pescuit sportiv pe zone de pescuit şi va desface plicurile care conţin documentele de calificare în prezenţa solicitanţilor.

10. La finalul şedinţei de deschidere se va întocmi Procesul – verbal de deschidere a cererilor

pentru obţinerea Autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv, în care se va specifica ce documente au fost depuse în vederea analizei.

11. Procesul verbal va fi semnat de membrii comisiei şi de reprezentanţii asociaţiilor de pescari sportivi.

12. După şedinţa de deschidere a documentelor ce însoţesc cererea, comisia verifică documentaţia de calificare şi procedează la evaluarea solicitărilor, în termen de maximum 5 (cinci) zile, conform criteriilor şi grilei de evaluare din Ordinul nr.15/2011- Anexa nr. 5, stabilind punctajul rezultat în baza căruia hotărăşte evaluarea şi departajarea atunci când există mai multe solicitări pentru aceeaşi zonă.

13. Comisia de evaluare va avea în vedere în cazul solicitărilor din zona ariilor naturale protejate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Asociaţiile de pescari care au în administrare parcuri naturale/arii naturale protejate au prioritate la emiterea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv pe zona de responsabilitate acestora, in condiţiile legii.

14. La stabilirea punctajului, comisia de evaluare va avea in vedere documentele justificative cat si criteriile de evaluare, din Anexa nr. 5.

15. În cazul când comisia constată un punctaj egal ca urmare a unor solicitări multiple pentru aceeaşi zonă de pescuit, comisia va hotara departajarea pe baza criteriilor de mai jos, in următoarea ordine:

1). tariful de acces cel mai mic in zona de pescuit solicitata;

2). numărul cel mai mare de membrii înregistraţi;

3). număr personal angajat cu atribuţii de control/pază;

4). dotări tehnice proprii.

Daca departajarea nu se realizeaza pe baza criteriului 1), comisia va hotari departajarea pe baza criteriului 2). In caz de egalitate, procedura va cotinua luand in consideratie succesiv criteriile 3) si apoi 4).

16. Urmare verificării şi evaluării, Comisia redactează Procesul verbal de evaluare a cererilor pentru obţinerea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv şi decizia comisiei privind solicitarea.

17. Rezultatul evaluării se afişează la sediul filialei/punctului de lucru în maximum 48 ore.

18. Procesul verbal de evaluare a cererilor pentru obţinerea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv se transmite în termen de 48 ore prin poştă, fax sau email la ANPA central.

Documentele care au stat la baza evaluării cererilor vor fi arhivate la sediul filialei teritoriale ANPA unde a avut loc evaluarea.

19. În termen de 24 ore de la data primirii proceselor verbale se va posta pe site-ul ANPA

rezultatul evaluărilor consemnate de către Comisia de evaluare.

20. Contestaţiile se depun la sediul central ANPA în termen 2 (două) zile lucrătoare de la data afişării Procesului verbal de evaluare a cererilor pentru obţinerea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv pe zonele solicitate. Acestea vor fi soluţionate de către o comisie, numită prin decizia preşedintelui ANPA, pe baza documentelor analizate de către comisia de evaluare.

C. Eliberarea autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv către Asociaţiile de pescari sportivi.

1. Se face de către serviciul de specialitate ANPA în termen de maximum 12 (douăsprezece) zile de la data comunicării rezultatelor Comisiei de evaluare.

2. În cazul în care există contestaţii privind evaluarea cererii de atribuire a autorizaţiilor, acestea nu pot fi emise decât după hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Termen de soluţionare 2 (două) zile de la înregistrarea contestaţiei la sediul ANPA central.

3. Serviciul de specialitate organizează şi actualizează Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv .

4. Situaţia centralizată a autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv eliberate se va transmite la filialele teritoriale spre informare şi monitorizare.

D. Emiterea permiselor de pescuit recreativ sportiv

1. Permisele de pescuit recreativ/sportiv sunt emise de ANPA şi eliberate, după caz, de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură – prin filialele teritoriale, precum şi de Asociaţiile de pescari sportivi.

2. Compartimentul achiziţii publice împreună cu Serviciul resurse acvatice vii, iniţiază procedura de tipărire a permiselor în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările

ulterioare.

3. Permisele se recepţionează de către o comisie de recepţie stabilită prin decizia Preşedintelui ANPA şi intră în gestiunea instituţiei.

4. Compartimentul de specialitate, desemnează o persoană care se va ocupa cu transmiterea permiselor de pescuit recreativ sportiv către filialele teritoriale în vederea emiterii acestora către Asociaţiile de pescari sportivi care deţin autorizaţie de pescuit recreativ sportiv şi/sau administratorilor delegaţi.

E. Transmiterea documentaţiei în vederea eliberării permiselor de pescuit recreativ/sportiv

1. Permisele de pescuit recreativ/sportiv vor fi predate de la ANPA central către filialele teritoriale ANPA, în baza proceselor verbale de predare-primire/ cu menţionarea seriilor.

2. Filialele teritoriale transmit permisele de pescuit recreativ/sportiv Asociaţiilor de pescari sportivi, care deţin autorizaţie de pescuit recreativ/sportiv pentru 1 (una) sau mai multe zone de pescuit şi care au sediul administrativ în zona de competenţă a filialei, astfel:

a) permisele cu valoare integrala si cele cu reducere se vor elibera in limita numărului achitat pe baza dovezii plaţilor la trezorerie;

b) pentru permisele gratuite acestea se vor elibera in limita numărului maxim de 100 bucăţi.

La o noua solicitare se vor depune la filialele teritoriale tabelele centralizatoare si documentele justificative pentru permisele eliberate anterior.

3. Filialele teritoriale vor elibera prin birourile si punctele de lucru permise din cele trei categorii, către persoane fizice, în condiţiile Ordinului MADR nr. 15/20.01.2011 şi a art. 4, lit. g), h), i) din HG nr. 1016/ 2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură, astfel:

a) Permisele de 30 lei se vor elibera nominal pe baza, CI/BI si a dovezii de plata către Trezorerie conform HG 1016/2008.

b) Permisele de 10 lei se vor elibera nominal pe baza, CI/BI, a adeverinţei sau alt document justificativ care îndreptăţeşte solicitantul să beneficieze de permis cu tarif redus si a dovezii de plata către Trezorerie conform HG 1016/2008.

c) Permisele gratuite se vor elibera nominal pe baza, CI/BI şi a documentului justificativ care îndreptăţeşte obţinerea acestuia.

Datele de identificare ale solicitanţilor se vor înscrie într-un registru fizic şi în format electronic conform modelului de la punctul 7.

Înregistrările se vor face atât în registrul fizic cât şi in cel electronic (format Excel) pe secţiuni (fişiere Excel) 30 lei, 10 lei şi Gratuite.

4. La predarea permiselor reprezentantul asociaţiei de pescari sportivi va prezenta C.I./B.I. şi împuternicire, după caz şi se va încheia un proces-verbal cu menţionarea seriilor permiselor de pescuit recreativ/sportiv.

5. Asociaţiile de pescari sportivi au obligaţia să prezinte trimestrial/periodic la Filialele teritoriale ANPA sau inspectorilor piscicoli la solicitarea acestora, documentele justificative

care au stat la baza eliberării permiselor şi tabelele centralizatoare cu persoanele beneficiare pe cele trei categorii (gratuit, redus, integral)

6. Asociaţiile care nu prezintă documentele justificative ale permiselor eliberate anterior nu vor mai primi permise la o noua solicitare.

7. Modelul tabelului nominal este:

Nr.crt./

Numele si prenumele

CNP Serie permis de pescuit
recreated/Sportiv

Valoare
Documentul justificativ pe categorii de

permise.

Nr./serie

8. Asociaţiile de pescari sportivi vor elibera nominal fiecare permis de pescuit recreativ/sportiv, completând datele de identificare a solicitantului, menţionate în permis şi vor redacta tabelul centralizator pe baza documentelor justificative pe categorii de permise.

9. Eliberarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv, de către Asociaţiile de pescari sportivi se face la sediul social al acestora, personal solicitantului în condiţiile Ordinului nr. 15/20.01.2011.şi a HG 1016/2008

10. Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv către persoane fizice se poate face în condiţiile Ordinului nr. 15/20.01.2011.şi a HG 1016/2008 de către ANPA prin filialele teritoriale la sediul acestora sau la sediul punctelor de lucru.

F. Arhivarea documentelor

1. Documentaţia pentru înscrierea in Registrul unic de evidenţa al Asociaţiilor de Pescari Sportivi se depune într-un singur exemplar şi se arhivează de către Serviciul Resurse Acvatice Vii.

2. Documentele pentru eliberarea permiselor de pescuit către asociaţii sau persoane fizice se vor arhiva la sediul filialelor teritoriale/punctelor de lucru.

G. Procedura de reţinere/suspendare a Permisului de pescuit recreativ/sportiv

1. Permisul de pescuit recreativ/sportiv poate fi suspendat sau retras, prin decizia preşedintelui ANPA, la propunerea personalului propriu cu drept de control şi inspecţie şi a instituţiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, în condiţiile art. 59 şi 60 din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Direcţia Maritimă şi Inspecţii întocmeşte un Referat prin care propune reţinerea/ suspendarea Permisului de pescuit recreativ/sportiv în baza documentaţiei transmise de filiala teritorială A.N.P.A.

3. Referatul se aprobă de Preşedintele A.N.P.A. Document editat de pescaripe.net

4. După aprobarea referatului, Direcţia Maritimă şi Inspecţii elaborează Decizia de reţinere/suspendare a Permisului de pescuit recreativ/sportiv, avizată de Compartimentul juridic, decizie ce va fi semnată de Preşedintele A. N.P.A.

5. Decizia de reţinere/ suspendare va fi comunicată către persoana asupra căreia a fost luată această măsură în termen de 5 (cinci) zile de la emitere, prin personalul filialei A.N.P.A. cu drept de control şi inspecţie. Contestaţiile se depun la sediul filialei teritoriale, în termen legal.

H. Procedura de suspendare sau retragere a autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv

1. Autorizaţia de pescuit recreativ/sportiv poate fi suspendată sau retrasă, prin decizia preşedintelui ANPA, la propunerea personalului propriu cu drept de control şi inspecţie şi a instituţiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, în cazul în care nu sunt respectate obligaţiile menţionate la art. 8 Ordinul MADRnr. 15/2011 şi condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia.

2. Direcţia Maritimă şi Inspecţii întocmeşte un Referat prin care propune reţinerea/ suspendarea Autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv în baza documentaţiei transmise de filiala teritorială A.N.P.A.

3. Referatul se aprobă de Preşedintele A.N.P.A.

4. După aprobarea referatului, Direcţia Maritimă şi Inspecţii elaborează Decizia de reţinere/suspendare a Autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv, avizată de Compartimentul juridic, decizie ce va fi semnată de Preşedintele A. N.P.A.

5. Decizia de reţinere/ suspendare va fi comunicată către persoana asupra căreia a fost luată această măsură în termen de 5 (cinci) zile de la emitere, prin personalul filialei A.N.P.A. cu drept de control şi inspecţie. Contestaţiile se depun la sediul central ANPA, în termen legal.

Dispoziţii finale:

Anual, permisele rămase nedistribuite, se transmit de către filialele teritoriale ANPA şi de Asociaţiile de pescari sportivi cu procese verbale, în care sunt menţionate seriile permiselor, la ANPA central şi se casează pe baza Deciziei preşedintelui

sursa: www.anpa.ro

Permisului de pescuit recreativ/sportiv - procedura de emitere, 1.0 out of 10 based on 1 rating

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>